PRAMANTHAARTE  
 
 
2019/2020     CATÀGEIOS. L'ANTRO DELL'ARTISTA - LE OPERE E I GIORNI  
 
   
 
 

Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni
pittura, scultura, fotografia, video, installazioni, performance

a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo

18 Maggio 22 Dicembre 2019
Pramantha Arte
Vico XIV Garibaldi, 87
Conflenti (CZ), Italia

Pramantha Arte contemporary art gallery è lieta di annunciare l’avvio della nuova stagione espositiva presso la sede di Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87, con un nuovo e singolare progetto artistico dal carattere internazionale, corale e underground dal titolo Catàgeios. L’antro dell’artista - Le opere e i giorni (Καταγειος. Το λημέρι του καλλιτέχνη - Εργα και Ημέραι), a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo.

Il progetto - che si svolge da Maggio a Dicembre 2019 - prevede la partecipazione di 16 artisti europei (Filippo ANDRONICO, Francesco Maria CABERLON, Aistė Gabrielė ČERNIŪTĖ, Alberto DAL BO’, Indrė ERCMONAITĖ, Ludmila KAZINKINA, Kristina KURILIONOK, Gabrielė LABANAUSKAITĖ, Auksė PETRULIENĖ, Salvatore PUJIA, Vidas POSKUS, Leo RAY, Eftichia TZANETOULAKOU, Amélie WALDBERG, Simona ŽILĖNAITĖ, Gilija ŽUKAUSKIENĖ) e il coinvolgimento di critici, scrittori e intellettuali di diversa estrazione culturale e nazionalità chiamati a pronunciarsi sul senso dell’arte.

Pittura, scultura, fotografia, video, installazioni e performance animeranno le due sezioni in cui si divide il programma espositivo. Al centro del progetto è l’idea di intervento site specific a partire da uno spazio inconsueto e impensato, ossia - spiega il curatore Antonio Bruno Umberto Colosimo - “quello che in dialetto calabrese viene chiamato catuaiu: cioè un tradizionale seminterrato di un’antica casa collocata al centro di un paese tipicamente mediterraneo; una parola che trova la sua origine nel termine greco Catàgeios, che significa appunto sotterraneo. Uno spazio attualmente angusto, cupo, tetro, abbandonato, in un luogo dormiente e marginale, che in passato svolgeva un ruolo fondamentale nella vita della comunità in quanto luogo di botteghe artigiane, attività commerciali, ricovero per animali, deposito di vettovaglie, e altro, e che adesso assume una forte carica metaforica: rifugio, caverna, tana; ma anche fornace, alcova, utero. Uno spazio da cui l’artista - ancor prima del filosofo e dell’astronomo - scruta l’universo e decodifica la realtà. Catàgeios. L’antro dell’artista. In questa sezione gli artisti selezionati sono invitati a dialogare con lo spazio prescelto e a realizzare installazioni o performance che non saranno fruibili dal pubblico, ma daranno vita a un film-racconto, con regia e riprese a cura di Marco Milone e musiche a cura di Cattivo Costume e Michele Anselmo”.

“Mentre - aggiunge il curatore Maria Rosaria Gallo - in una dimensione spaziale parallela, nell’ambito di una sede espositiva apparentemente più convenzionale, si susseguono una serie di mostre aperte al pubblico: Catàgeios. Le opere e i giorni. Il richiamo al poema di Esiodo diventa  concetto guida per interrogare l’attualità, la comunità, l’umanità, l’origine, la giustizia, la natura e il senso dell’esistenza, mirando a recuperare quel significato complesso dello stare al mondo che lo sguardo greco ha saputo cogliere costruendo le categorie della stessa conoscenza umana, al di là di ogni tentativo mistificatorio di semplificazione. Qui il lavoro dell’artista diventa di volta in volta testimonianza, narrazione, necessità, resistenza, critica, denuncia. Qui il lavoro dell’artista si concede allo sguardo del pubblico mostrandosi come fiera fatica creativa, ben lontana dalla flaccida fatica servile che snatura l’uomo nella sua essenza. In sostanza, con Catàgeios. Le opere e i giorni si rinnova quel richiamo alla responsabilità etica e conoscitiva quale unica possibilità vitale di stare al mondo”.

La kermesse artistica Catàgeios firmata Pramantha Arte ha avuto inizio lo scorso 18 Maggio con la personale Diventare Albero dell’artista lituana Kristina Kurilionok e proseguirà - scandita da performance, installazioni, proiezioni e mostre - fino al prossimo 22 Dicembre 2019.

https://youtu.be/FcUfh0xdcDA


Šiuolaikinio meno galerija Pramantha Arte su džiaugsmu praneša apie naują parodų sezono pradžią savo būstinėje Vico XIV Garibaldi nr. 87 Conflenti, Italijoje ir pristato naują, unikalų, tarptautinį projektą “Catàgeios. Menininko urvas - darbai ir dienos” (Καταγειος. Το λημέρι του καλλιτέχνη - Εργα και Ημέραι), kurį kuruoja Antonio Bruno Umberto Colosimo ir Maria Rosaria Gallo.

Projekte, kuris prasidėjo Gegužės mėnesį ir truks iki Gruodžio mėnesio, 2019 metų, dalyvauja 16 menininkų iš Europos:
Filippo ANDRONICO, Francesco Maria CABERLON, Aistė Gabrielė ČERNIŪTĖ, Alberto DAL BO’, Indrė ERCMONAITĖ, Ludmila KAZINKINA, Kristina KURILIONOK, Gabrielė LABANAUSKAITĖ, Auksė PETRULIENĖ, Salvatore PUJIA, Vidas POŠKUS, Leo RAY, Eftichia TZANETOULAKOU, Amélie WALDBERG, Simona ŽILĖNAITĖ, Gilija ŽUKAUSKIENĖ Projekte taip pat dalyvauja įvairių kultūrų ir tautybių rašytojai ir intelektualai, kurie buvo pakviesti pasisakyti meno esmės tematika.

Tapyba, skulptūra, fotografija, video, instaliacijos ir performansai pagyvins dvi projekto dalis į kurias padalintos ekspozicinės erdvės. Projekto centre yra intervencijos idėja į specifinę, neįprastą, netikėtą erdvę-vietovę - paaiškina projekto autorius Antonio Umberto Bruno Colosimo - tai, ką Kaliabrijos tarmėje vadinama “Catuaiu”, yra tradicinis senovės namo rūsys, kuris randasi tipinio Viduržemio jūros regiono miestelio centrinėje dalyje; žodis, kurio etimologija kyla iš graikų kalbos Catàgeios, reiškia tiksliai “po žeme”.
Ankšta, niūri, šiuo metu apleista vieta, ramioje, marginalioje vietoje, kuri praeityje atliko svarbų vaidmenį bendruomenės gyvenime. Erdvė buvo naudojama kaip prekybos vieta amatininkams, joje buvo užsiiminėjama komercine veikla, taip pat ji atliko gyvūnų prieglobsčio vaidmenį, buvo naudojama atsargoms laikyti ir turėjo dar daug įvairių paskirčių, o šiuo metu turi stiprų metaforinį krūvį: tampa prieglobsčiu, urvu, uola, bet taip pat ir krosnimi, alkova, gimda. Erdvė, kurioje menininkas - pirmiau už filosofą ir astronomą - tikrina visatą ir atkoduoja tikrovę. “Catàgeios. Menininko urvas”.
Šioje dalyje atrinkti menininkai yra pakviesti į dialogą su pasirinkta vieta ir kviečiami instaliacijai arba performansui sukurti, kuris nebus atviras publikai, bet bus filmuojamas, bei suteiks gyvybę filmui-pasakojimui, kurio režisierius Marco Milone. Muzika Cattivo Costume ir Michele Anselmo.

“Nors - priduria kuratorė Maria Rosaria Gallo - paralelinėje erdvėje, labiau klasikinėje ekspozicinėje vietoje, seks parodų ciklas atviras žiūrovams. “Catàgeios. Darbai ir dienos” Kurio pagrindinė koncepcija remiasi Esiodo eilėraščio fabula, iškeliančia klausimus apie esatį, žmones, bendruomenę, kilmę, teisybę, gamtą ir būties prasmę, siekiant atgauti komplikuotą buvimo pasaulyje reikšmę. Graikų požiūris buvo įgalus pagauti esmę konstruojant pačią žmogaus žinojimo kategoriją, peržengiant bet kokius mistinius supaprastinimo bandymus. Čia menininko darbas, laiks nuo laiko, tampa liudijimu, naratyvu, būtinybe, palaikymu, kritika, pasmerkimu. Čia menininko darbas leidžiasi būti matomas publikai, pasirodantis kaip ori kūrybinė pastanga, tolimas nuo pavargeliško pataikavimo, kuris iškreipia žmogaus esmę. Iš esmės, “Catàgeios. Darbai ir dienos”, atnaujina raginimą prisiimti atsakomybę už etišką pažinimą, kaip vienintėlę galimybę būti šiame pasaulyje.

Pramantha Arte meno festivalis “Catàgeios” prasidėjo Gegužės 18 dieną, su personalinę lietuvių menininkės Kristinos Kurilionok parodą “Tapti medžiu” ir tęsis su pasirodymais, instaliacijomis, video projekcijomis ir parodomis iki Gruodžio 22 dienos, 2019 metų. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.pramantha.com.

https://youtu.be/FcUfh0xdcDA

 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   
     
 
     
 
     
 
 
 
         
   
      arte@pramantha.com